Auto Pet TLBB Tool

As I said in my blog, I played an online game of China which is published in Vietnam. The game is Thien Long Bat Bo. In this game a character can own a lot of pets which will help him to attack mod and therefore reduce time to kill a mod. Each pet has its… Continue reading Auto Pet TLBB Tool

Intellij IDEA FAQ – Part 1

0. Equivalent shortcuts to Visual Studio? Ctrl+. <–> Alt+Enter F2       <–> Shift+F6 Clean up code : Ctrl + Alt + L 1. How to add reference to a library? File –> Project Structure –> Modules –> Dependencies –> + –> Jars or directories

Create Patcher

Hiện nay patcher đã không còn là một thuật ngữ xa lạ với các Cracker cũng như các Reverser trên thế giới. Và ngay cả người dùng bình thường cũng đã nhiều lần nghe đến thuật ngữ này khi phải down các bản patch vá lỗi của Windows. • Như vậy, patch có thể hiểu… Continue reading Create Patcher