Auto Pet TLBB

As I introduce in my main site, this tool will help us feeding pet automatically. However this tool is pretty difficult to use (I am very shamed to say this), so I write a short instruction to help you to use it exactly. Please follow the instructions below to feed your pet automatically when training.

1. Go to the map when you want to train. Release your pet train out.

2. Put the meat in F1 box.

Image Hosted by ImageShack.us

3. Turn “Auto Pet TLBB” tool on by running “Auto Pet TLBB.exe”. You can find this tool at my main site Auto Pet TLBB

4. Click on the combo box and choose the window of game.

Image Hosted by ImageShack.us

5. Click “Start” button to begin feeding pet automatically. After clicking “Start”, the window of game will be active. You can not from now on change to other windows. If it is not your case (that means you can change to other windows), then click on TLBB Window and click Start again.

6. Go to your trainfield (Bai train). Train happily.

6. After training, you would like to turn the program off.  Then on taskbar, right click on “Thien Long Bat Bo” Windows, choose Minimize and now you can turn the program off.

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Attentions:

1. The windows of TLBB may be freezed during training because of lag. When it is freezed, you should click to feed your pet yourelf so that your pet won’t die. When the windows works again, the tool will do its job continiously.

2. This tool bases on analyzing graphics. I tested with many resolutions and it works. When it doesn’t work for you. Then write your problem here.

3. This tool was tested by HoaDiênVĩ.

4. Any idees for this tool will be welcomed. Plese do not post comments such as “I can make a better tool with analyzing packet or hooking”. I regard all of comments like that as type of spam.

Hack gold of game TLBB through the way of hell

[HACK NÀY KHÔNG CÒN HOẠT ĐỘNG VỚI PHIÊN BẢN HIỆN TẠI NỮA]
Để hack thương nhân qua đường địa phủ thì cần chương trình wpe-pro để có thể lọc và chỉnh sửa gói tin. Chương trình này có thể download tại trang http://wpepro.net/ hoặc tại đây Wpe-pro. Chương trình này sẽ dùng để bắt gói tin của game và dựa trên bộ lọc để chỉnh sửa gói tin do đó các chương trình antivirus sẽ nhận dạng chương trình này như một virus. Cho nên khi antivirus đòi xóa các file của Wpe-pro chúng ta phải chọn “Add to exclusions” để chương trình không bị xóa mất.

Continue reading Hack gold of game TLBB through the way of hell

Hướng dẫn thương nhân bang Thanh Vân Thành Thảo Nguyên TLBB

Thương nhân trong game Thiên Long Bát Bộ muốn max phiếu (tức là đạt mức lợi tối đa) thì 2 thành thông thương với nhau phải cách nhau ít nhất 6 map. Bang Thanh Vân, server Phi Long Tại Thiên, nằm ở Thảo Nguyên thông thương với thành Quân Tử nằm ở Nhĩ Hải cách nhau 7 map nên khi chạy sẽ bị lệch giờ và dẫn tới tình trạng chờ giá lên. Do đó để không bị tình trạng chờ này thì tốt nhất là trả ở Lạc Dương và cách chạy là như sau.

1. Vào BANG, đến chữ KIM để nhận phiếu.

Continue reading Hướng dẫn thương nhân bang Thanh Vân Thành Thảo Nguyên TLBB