Hướng dẫn thương nhân bang Thanh Vân Thành Thảo Nguyên TLBB

Thương nhân trong game Thiên Long Bát Bộ muốn max phiếu (tức là đạt mức lợi tối đa) thì 2 thành thông thương với nhau phải cách nhau ít nhất 6 map. Bang Thanh Vân, server Phi Long Tại Thiên, nằm ở Thảo Nguyên thông thương với thành Quân Tử nằm ở Nhĩ Hải cách nhau 7 map nên khi chạy sẽ bị lệch giờ và dẫn tới tình trạng chờ giá lên. Do đó để không bị tình trạng chờ này thì tốt nhất là trả ở Lạc Dương và cách chạy là như sau.

1. Vào BANG, đến chữ KIM để nhận phiếu.

Continue reading Hướng dẫn thương nhân bang Thanh Vân Thành Thảo Nguyên TLBB