Cách dùng câu tiếng Anh

1. this 8.1 update brings the Windows Phone (finally) on par with my iPhone 5s, and in some cases, takes it beyond. It’s REALLY tempting now.
There’s a lot of new stuff, but a few things really grabbed my attention that my iPhone doesn’t have yet

Cập nhật 8.1 này đưa Windows Phone (cuối cùng) ngang bằng với iPhone 5s của tôi, và trong một vài trường hợp, vượt quan cả nó. Bây giờ thực sự nó rất là cám dỗ.
Có nhiều điểm mới, nhưng một số ít thực sự lôi khéo sự quan tâm của tôi, những thứ mà iPhone của tôi chưa có.

2. the built-in libraries for handling dates and times are inadequate
This build also supports Mono, with some caveats.

Các bộ thư viện để xử lý ngày và thời gian thì không đầy đủ.
Phiên bản này cũng hỗ trợ Mono với một số cảnh báo (lưu ý)

3. Rather than use real data, the demo program begins by generating 1,000 synthetic data items
Thay vì sử dụng dữ liệu thực, chương trình demo bắt đầu bằng cách tạo ra 1000 phần tử dữ liệu “tổng hợp” (giả)

4. Data helps us make informed decisions. Big Data helps us make informed and insightful decisions. Big streams of data help us make informed, insightful and timely decisions
Dữ liệu giúp chúng ta đưa ra những quyết định “có hiểu biết” (đúng đắn). Dữ liệu lớn giúp chúng ta đưa ra những quyết định “có hiểu biết” và sáng suốt. Các dòng dữ liệu lớn giúp chúng ta đưa ra các quyết định “có hiểu biết”, sáng suốt và đúng lúc.

5. Even across different industries and domains, there’s a discernable common architectural pattern around these event stream-oriented systems. This pattern for modern event stream-oriented systems plays the same fundamental role that the classic n-tier architecture held for traditional on-premises enterprise systems. I’ll start off by exploring a thumbnail sketch of this nascent pattern
Ngay cả giữa các ngành và lĩnh vực khác nhau, có một mô hình kiến trúc chung có thể thấy rõ xung quanh các hệ thống định hướng theo dòng sự kiện. Mô hình cho các hệ thống định hướng theo dòng sự kiện này đóng vai trò căn bản như mô hình cấu trúc nhiều lớp cho các hệ thống enterprise truyền thống tại chỗ (địa phương?). Tôi sẽ bắt đầu bằng cách khám phá một phác thảo thu nhỏ của mô hình non trẻ này.

6. Many systems anticipate numbers of event producers in the tens of thousands and ranging into tens of millions or more
Nhiều hệ thống dự đoán số lượng của các tác kiện (tác nhân tạo ra sự kiện) khoảng hàng chục ngàn và dao động đến hàng chục triệu hay hơn thế nữa.

7. The number of consumers in a typical system might range from a couple to a couple dozen
Số lượng bên nhận trong một hệ thống điển hình có thể dao động từ vài cho đến vài chục.

8. How do you prevent event production surges from overwhelming consumers
Làm thế nào để ngăn việc tăng xuất sự kiện để tránh làm tràn bên nhận.

9. The CQRS pattern and event sourcing are not mere simplistic solutions to the problems associated with large-scale, distributed systems. By providing you with both a working application and written guidance, we expect you’ll be well prepared to embark on your own CQRS journey.
Mô hình CQRS và nguồn sự kiện không chỉ đơn giản là giải pháp cho các vấn đề liên quan đến các hệ thống phân tán quy mô lớn. Bằng việc cung cấp cho bạn một ứng dụng mẫu và văn bản hướng dẫn, chúng tôi hi vọng bạn sẽ được chuẩn bị thật tốt cho cuộc hành trình CQRS của riêng mình.

Hack gold of game TLBB through the way of hell

[HACK NÀY KHÔNG CÒN HOẠT ĐỘNG VỚI PHIÊN BẢN HIỆN TẠI NỮA]
Để hack thương nhân qua đường địa phủ thì cần chương trình wpe-pro để có thể lọc và chỉnh sửa gói tin. Chương trình này có thể download tại trang http://wpepro.net/ hoặc tại đây Wpe-pro. Chương trình này sẽ dùng để bắt gói tin của game và dựa trên bộ lọc để chỉnh sửa gói tin do đó các chương trình antivirus sẽ nhận dạng chương trình này như một virus. Cho nên khi antivirus đòi xóa các file của Wpe-pro chúng ta phải chọn “Add to exclusions” để chương trình không bị xóa mất.

Continue reading Hack gold of game TLBB through the way of hell

Intellij IDEA FAQ – Part 1

0. Equivalent shortcuts to Visual Studio?

Ctrl+. <–> Alt+Enter

F2       <–> Shift+F6

Clean up code : Ctrl + Alt + L

1. How to add reference to a library?

File –> Project Structure –> Modules –> Dependencies –> + –> Jars or directories

Intellij Idea Modules Dependencies

Continue reading Intellij IDEA FAQ – Part 1

My online notes – Section 0008

Note 1: Remove diacritics (special characters) from string

private static string RemoveDiacritics(string text)
{
	string textNormalized = text.Normalize(NormalizationForm.FormD);
	StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();

	for (int index = 0; index < textNormalized.Length; index++)
	{
		UnicodeCategory uc = CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(textNormalized[index]);
		if (uc != UnicodeCategory.NonSpacingMark)
		{
			stringBuilder.Append(textNormalized[index]);
		}
	}

	return (stringBuilder.ToString().Normalize(NormalizationForm.FormC));
}

Continue reading My online notes – Section 0008

C# – Useful code listings

1. List all properties and their values

static void Main(string[] args)
{
	string fileName = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), "All Polished.mp4");
	ShellObject shellObject= ShellObject.FromParsingName(fileName);
	PropertyInfo[] propertyInfos = shellObject.Properties.System.GetType().GetProperties();
	foreach (var propertyInfo in propertyInfos)
	{
		object value = propertyInfo.GetValue(shellObject.Properties.System, null);

		if (value is ShellProperty<int?>)
		{
			var nullableIntValue = (value as ShellProperty<int?>).Value;
			Console.WriteLine($"{propertyInfo.Name} - {nullableIntValue}");
		}
		else if (value is ShellProperty<ulong?>)
		{
			var nullableLongValue =
				(value as ShellProperty<ulong?>).Value;
			Console.WriteLine($"{propertyInfo.Name} - {nullableLongValue}");
		}
		else if (value is ShellProperty<string>)
		{
			var stringValue =
				(value as ShellProperty<string>).Value;
			Console.WriteLine($"{propertyInfo.Name} - {stringValue}");
		}
		else if (value is ShellProperty<object>)
		{
			var objectValue =
				(value as ShellProperty<object>).Value;
			Console.WriteLine($"{propertyInfo.Name} - {objectValue}");
		}
		else
		{
			Console.WriteLine($"{propertyInfo.Name} - Dummy value");
		}
	}
	Console.ReadLine();
}

FluentValidation

https://github.com/JeremySkinner/FluentValidation

NodaTime

http://nodatime.org/

Quartz.net

http://www.quartz-scheduler.net/

DeXe – Deobfuscator for Xenocode

INTRODUCTION
Strings in assembly protected by XenoCode was encrypted. This tool will help you to decrypt string into readable form. Flow control is defeated too, but this tool can not recover to 100% original code. After version 1.0.1.3, the code name of this tool will be changed to DeXe because it is a part of a series of Deobfuscator which I make for .net. After decryption, a patched assembly with decrypted string will be saved at the same folder of the application. Use Reflector to see result. This tool will be updated soonly with more functions.

 • Requirements : .NET Framework 2.0
 • Version: 1.0.1.6
 • Supported version of Xenocode Postbuild
 • To XenoCode Postbuild 2007 build 6675
 • Want more functions. Post your comment directly after this post.

NOTE

If this tool doesn’t work with your packed assembly, send it to me. DO NOT blame me if this one doesn’t work. I’m just a newbie. Tongue out

LINK DOWN

When you want to post this tool to somewhere. Please post url to my site, that keeps update for this tool when you do that.

Download: http://hintdesk.com/Web/Tool/XeCoString.zip

HISTORY

 • [1.0.1.4 – 1.0.1.6] : Fix mirror bugs
 • [1.0.1.3] : Anti-obfuscate flow control is now better
 • [1.0.0.10] : Anti-obfuscate flow control
 • [1.0.0.9] : Fix Bug bei convert string to in at ID

SCREENSHOT
DeXe Screenshot

How to add subdomain in nginx server?

Follow these following steps to add a sub domain within nginx server.

1. In the domain panel, add an A-record to point the new sub domain to your server

2. Register the new sub domain with nginx server

sudo nano /etc/nginx/sites-available/youtube.hintdesk.com

3. Use this simple configuration for the new created file

server {
    listen 80;

    root /var/www/html/apps/youtube;
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    server_name youtube.hintdesk.com www.youtube.hintdesk.com;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html?$args;
    }
}

4. To enable the configuration, make a symlink to the enabled sites

ln -s /etc/nginx/sites-available/youtube.hintdesk.com /etc/nginx/sites-enabled/youtube.hintdesk.com

5. Last thing to do is restart nginx:

service nginx restart

My online notes – Section 0006

Note 1: Sony Ericsson PC Suite for Z610i
http://www.megaupload.com/?d=V7II5C41

Note 2: Set autostart for program

private Boolean SchreibeinAutostart( String dateipfad )
{
  try
  {
    String samAccountName;
    {
      var currentWindowsIdentity = WindowsIdentity.GetCurrent( );
      if ( currentWindowsIdentity == null )
      {
        return false;
      }

      samAccountName = currentWindowsIdentity.Name;
    }

    var registrySecurity = new RegistrySecurity( );
    {
      registrySecurity.AddAccessRule( new RegistryAccessRule( samAccountName,
          RegistryRights.WriteKey | RegistryRights.ChangePermissions, InheritanceFlags.None, PropagationFlags.None, AccessControlType.Allow ) );
    }

    var targetRegistryKey = Registry.CurrentUser.CreateSubKey( "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run\\" );

    if ( targetRegistryKey == null )
    {
      return false;
    }

    targetRegistryKey.SetValue( dateipfad.Remove( 0, dateipfad.LastIndexOf( @"\" ) + 1 ), dateipfad );

  }
  catch ( Exception )
  {
    return false;
  }

  return true;
}

Continue reading My online notes – Section 0006

My online notes – Section 0005

Note 1: Impersonation for accessing network path

private void ApplyUserCredentials(string Share, string Domain, string Username, string Password)
{
	USE_INFO_2 useInfo = new USE_INFO_2();
	useInfo.ui2_local = string.Empty;
	useInfo.ui2_remote = Share;
	useInfo.ui2_password = Password;
	useInfo.ui2_asg_type = 0;  //disk drive
	useInfo.ui2_usecount = 1;
	useInfo.ui2_username = Username;
	useInfo.ui2_domainname = Domain;
	uint paramErrorIndex;

	uint returnCode = NetUseAdd(null, 2, ref useInfo, out paramErrorIndex);
	if (returnCode != 0)
	{
		throw new Win32Exception((int)returnCode);
	}
}

[DllImport("NetApi32.dll", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Unicode)]
private static extern UInt32 NetUseAdd(string UncServerName,UInt32 Level, ref USE_INFO_2 Buf, out UInt32 ParmError);

[StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Unicode)]
private struct USE_INFO_2
{
	internal string ui2_local;
	internal string ui2_remote;
	internal string ui2_password;
	internal UInt32 ui2_status;
	internal UInt32 ui2_asg_type;
	internal UInt32 ui2_refcount;
	internal UInt32 ui2_usecount;
	internal string ui2_username;
	internal string ui2_domainname;
}

Continue reading My online notes – Section 0005