Hướng dẫn thương nhân bang Thanh Vân Thành Thảo Nguyên TLBB

Thương nhân trong game Thiên Long Bát Bộ muốn max phiếu (tức là đạt mức lợi tối đa) thì 2 thành thông thương với nhau phải cách nhau ít nhất 6 map. Bang Thanh Vân, server Phi Long Tại Thiên, nằm ở Thảo Nguyên thông thương với thành Quân Tử nằm ở Nhĩ Hải cách nhau 7 map nên khi chạy sẽ bị lệch giờ và dẫn tới tình trạng chờ giá lên. Do đó để không bị tình trạng chờ này thì tốt nhất là trả ở Lạc Dương và cách chạy là như sau.

1. Vào BANG, đến chữ KIM để nhận phiếu.

BANG --> KIM” /></p>
<p>2. Mua hàng đến khi nào không mua được nữa thì ngưng. Cứ click mua từ món mắc nhất, sau đó không mua được nữa thì click tiếp món rẻ hơn, rẻ hơn cho tới khi nào tới món rẻ nhất mà không mua được nữa thì chạy.</p>
<p><img src=

3. Sau đó chạy ra khỏi bang (chạy đến chữ THANH MÔN) là đến Thảo Nguyên. Sau đó dùng Tiên Nhân Chỉ Lộ chạy từ Thảo Nguyên –> Nhạn Nam –> Lạc Dương –> Đôn Hoàng –> Kiếm Các –> Đại Lý –> Nhĩ Hải –> Nhĩ Hãi Chinh Đông Hiệu Úy (Thành Quân Tử).

Thành Quân Tử Nhĩ Hải

4. Tại thành Quân Tử chạy đến chữ KIM, và xem giá đã lên tối đa chưa. Giá tối đa thì Can Hoa sẽ là 1v89. Bán hết thương phẩm đang có trong tay nải và mua vào lại thương phẩm của thành thông thương. Cách mua vào cũng giống như đã nêu mua các món mắc nhất cho tới khi không mua được nữa thì mua món rẻ hơn, rẻ hơn cho tới rẻ nhất.

Mua Can Hoa

Sau khi mua ở thành thông thương

5. Chạy ra khỏi bang thông thương (chạy đến chữ THANH MÔN) là đến Nhĩ Hải. Sau đó dùng Tiên Nhân Chỉ Lộ chạy từ Nhĩ Hải –> Đại Lý –> Kiếm Các –> Đôn Hoàng –> Lạc Dương

6. Như đã nói ở trên do bang Thanh Vân bị “dư” 1 map so với chuẩn nên nếu chạy về tới BANG mới bán thì sẽ bị tụt giá. Do đó tại Lạc Dương, chạy đến chữ THƯƠNG, gặp NPC Kiều Trí Quảng xem giá lên tối đa chưa. Tại Lạc Dương giá lên tối đa thì giá trị bán ra của CAN HOA sẽ là 5v86. Bán hết thương phẩm có trong tay nải, nếu mua đúng thì sẽ hiển thị “Dung nạp của ngân phiếu này đã đến thượng hạn…”. Tiếp theo KHÔNG mua gì tại Kiều Trí Quảng hết và chạy về bang, tức là tay nải ô NL hoàn toàn không có thương phẩm gì.

Tại Lạc Dương Kiều Trí Quảng

Bán hết tại Lạc Dương

6. Từ Lạc Dương dùng Tiên Nhân Chỉ Lộ chạy đến Nhạn Nam –> Thảo Nguyên –> Thảo Nguyên Tây Nam Hiệu Úy (Thành Thanh Vân).

Thảo Nguyên Thành Thanh Vân

7. Vào BANG, chạy đến chữ KIM và hoàn trả ngân phiếu (không cần giờ giá lên). Sau đó nếu muốn chạy tiếp thì cứ tiếp tục mua thương phẩm và chạy.

8. Việc bán thương phẩm ở Lạc Dương giúp chúng ta không phải chờ giá lên dù có bị xa hơn 1 map. Chúc mọi người thương nhân vui vẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *